Oferta badań psychologicznych

KIEROWCY

Badaniom psychologicznym w zakresie psychologii transportu podlega:

osoba ubiegająca się o:

a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii

      C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

b) przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii

      AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3,

c) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

 1. osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii

C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

 1. kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;
 2. kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego, c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 1. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 2. osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.
 3. kandydat na instruktora i instruktor – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
 4. kandydat na egzaminatora i egzaminator – w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora.

OPERATORZY

Badaniom psychologicznym podlegają operatorzy:

koparek, ładowarek, wózków widłowych, wózków jezdniowych, dźwigów, żurawi, suwnic, spycharek, walca drogowego, osoby pracujące na wysokości, osoby obsługujące maszyny w ruchu, osoby wykonujące prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej.

OCHRONIARZE

Badaniom psychologicznym podlegają:

Pracownik ochrony t.j. osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

„DO BRONI”

Wykonujemy badania psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, zwane „osobą ubiegającą się” oraz w sytuacjach obrotu i wytwarzania broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub stosowania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 1. ochrony osobistej;
 2. ochrony osób i mienia;
 3. łowieckich;
 4. sportowych;
 5. rekonstrukcji historycznych;
 6. kolekcjonerskich;
 7. pamiątkowych;
 8. szkoleniowych.

Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

EEG BIOFEEDBECK – Terapia/Trening

To całkowicie bezpieczna i bezinwazyjna metoda poprawiająca pracę mózgu, wysoce skuteczna wykorzystująca „plastyczność mózgu”.

Zaletą treningu Biofeedback jest atrakcyjna dla pacjenta forma. Praca fal mózgowych jest przedstawiana na ekranie monitora w formie gry  komputerowej którą steruje się za pomocą swojego umysłu.

Za każdy prawidłowy sygnał przesłany z mózgu pacjent dostaje punkt, dzięki czemu mózg „uczy się” odpowiednich reakcji, a pacjent uczy się kontrolować pracę swojego mózgu.

Według badań naukowych metoda EEG Biofeedbeck osiąga najwyższą skuteczność w poprawie następujących zdolności i eliminacji zaburzeń:

 • nadpobudliwość psychoruchowa - ADHD
 • koncentracja uwagi i pamięć
 • zaburzenia procesów uczenia się  (dysleksja i dysgrafia) i poprawa efektywności uczenia się,
 • zwiększona odporność na stres - zahamowanie lęków i tremy,
 • zaburzenia snu i moczenia nocne
 • tiki, nerwice, natręctwa
 • stany po urazie mózgu, czaszki
 • padaczka oraz opóźnienia rozwojowe dzieci
 • łatwiejsze osiąganie relaksu, poprawa samopoczucia – migrena, bóle głowy,
 • osiąganiu lepszych wyników sportowych i artystycznych

SĘDZIOWIE, PROKURATORZY, KURATORZY

Poza grupą zawodową sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych wykonujemy również badania psychologiczne dla: komorników i ławników sądowych, na licencję  syndyka oraz detektywów

Gabinet PSYCHOMEDICAL Lublin

Godziny otwarcia:

Pn - pt: 8:00 – 17:00

Adres korespondencyjny:

ul. Okopowa 3 pok. 104 i 105, I piętro20-022 Lublin

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218

Gabinet PSYCHOMEDICAL Lublin

Godziny otwarcia:
Pon, śr, pt: 8:00-16:00
Wt, czw: 8:00-18:00

Adres korespondencyjny:

ul. Wallenroda 2f/4 (I piętro)20-502 Lublin

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218

Gabinet PSYCHOMEDICAL Świdnik

Godziny otwarcia:

Pon, śr, czw: 8:00 - 17:00

Adres korespondencyjny:

Al. Lotników Polskich 121 – 040 Świdnik

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218