System badań komputerowych

TEST2DRIVE

System został w całości zaprojektowany i opracowany przez firmę ALTA. Współpraca doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii transportu i IT zaowocowała stworzeniem unikalnego narzędzia wykorzystującego technologię dotykową i online. TEST2DRIVE to pierwszy system, który umożliwia zbadanie wszystkich kluczowych, wymaganych prawnie cech i obszarów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich kryteriów dobroci testów (testy są obiektywne, wystandaryzowane, rzetelne, trafne i znormalizowane).

 • Sprawność psychomotoryczna,
 • sprawność intelektualna ,
 • osobowość i procesy poznawcze.

Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury i testów papier-ołówek systemem komputerowym, przy zachowaniu niezbędnego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiaru. Całość badania kompletną baterią testów odbywa się na jednym stanowisku. Wyniki testów (surowe i znormalizowane) w postaci czytelnych raportów i protokołów są dostępne tuż po wykonanym badaniu. Normalizacja testów została opracowana na próbie normalizacyjnej N=3200 kierowców, a dzięki zastosowaniu technologii on-line jest stale aktualizowana i rozbudowywana. Proces analizy i interpretacji wyników wspomaga "Podręcznik użytkownika", zawierający solidne merytoryczne podstawy psychologicznych badań kierowców a także szczegółowe dane o procedurach i parametrach psychometrycznych testów. 

Wyniki zapisywane są na centralnym serwerze w rygorze zgodnej z prawem ochrony danych osobowych. Uszkodzenie lub utrata komputera/dysku wykorzystywanego do prowadzenia badań nie powoduje utraty wyników badań i rejestru osób badanych. TEST2DRIVE gwarantuje Użytkownikowi pełne bezpieczeństwo przechowywana i przetwarzania wprowadzonych danych. Dostęp do systemu odbywa się poprzez mechanizm logowania uniemożliwiający wgląd do systemu osobom niepowołanym. System spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku i jest narzędziem rekomendowanym przez „Metodykę przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu” opracowaną przez Instytut Transportu Samochodowego. 

Badane obszary:


Sprawność psychomotoryczna

Sprawność psychomotoryczna

Obszar ten obejmuje ocenę szybkości i adekwatność reakcji prostych, ocenę szybkości i stabilności reakcji złożonych oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Szybkość reakcji
Szybkość reakcji dotyczy zdolności reagowania na bodźce w sytuacjach prostych i złożonych. Jest ona rozpatrywana równolegle zarówno w kontekście rozpoznawania bodźca i podejmowania decyzji jak i reakcji motorycznej.

Adekwatność reakcji
Adekwatność reakcji dotyczy zdolności do odpowiedniego reagowania na znajdujące się w polu widzenia bodźce krytyczne. Jest ona związana z wyborem właściwego schematu działania i równoczesnym zahamowaniem schematów niewłaściwych.  

Koordynacja wzrokowo-ruchowa
Koordynacja wzrokowo-ruchowa to sprawność wykonywania zadań wymagających zróżnicowanych reakcji motorycznych w odpowiedzi na pojawiające się bodźce.

Sprawność intelektualna i procesy poznawcze

Sprawność intelektualna i procesy poznawcze

Obszar ten definiowany jest jako zbiór predyspozycji umożliwiających tworzenie i utrzymanie prawidłowej świadomości sytuacyjnej. Składa się na to: spostrzeganie i rozumienie istotnych elementów otoczenia, selektywne przetwarzanie informacji wzrokowej, przewidywania zmian sytuacji w najbliższym czasie oraz rozumowanie wzrokowo-przestrzenne, abstrakcyjno-logiczne i społeczne.

Spostrzeganie i uwaga 
Spostrzeganie i uwaga to cechy pozwalające na dostrzeganie, świadome rozpoznawania i prawidłowe identyfikowanie istotnych obiektów w polu widzenia, ustalanie priorytetów ich ważności i analizowanie ich w kontekście realizowanego działania.
 
Rozumienie sytuacji
Rozumienie sytuacji to dysponowanie potencjałem intelektualno-poznawczym wpływającym na zdolność rozumienia specyficznych sytuacji drogowych, zdolność analizy informacji wzrokowo-przestrzennych, abstrakcyjno-logicznych oraz rozumienie norm społecznych dotyczących ruchu drogowego. 

Antycypacja
Antycypacja to zdolność przewidywania sytuacji w bezpośredniej przyszłości. Związana jest ona z ukierunkowaniem spostrzegania, gotowością do adekwatnego reagowania na bodźce oraz zdolnością oceny prędkości i położenia obiektów.

 

Osobowość

Osobowość

Obszar ten obejmuje ocenę dojrzałości społecznej oraz dojrzałości emocjonalnej. Pojęcia te traktowane są jako rozumienie norm i umiejętność przystosowania się oraz zdolność do radzenie sobie w sytuacjach trudnych i kontrolowanie emocji w odniesieniu do sytuacji ruchu drogowego.

Dojrzałość społeczna
Dojrzałość społeczna to znajomość wzorców zachowania akceptowanych jako właściwe, pojmowanie sensu normy poprzez odniesienie jej do systemu wartości oraz rozumienie intencji i zachowań innych ludzi.
 
Dojrzałość emocjonalna
Dojrzałość emocjonalna obejmuje sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, czyli zdolność do adekwatnego reagowania w warunkach na granicy możliwości adaptacji oraz zrównoważenie emocjonalne w kontekście jego wpływu na ryzyko dezorganizacji zachowania.

 

Testy w TEST2DRIVE

 

SIRT - Test czasu reakcji prostej

Cel badania
Celem badania testem czasu reakcji prostej SIRT jest ocena szybkości reakcji oraz jej stabilności.
 
Materiał testowy
Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne w zmieniających się odstępach czasowych.

test samochod

Czas badania Około 3 minuty.

 

CHORT- Test czasu reakcji z wyborem

Cel badania
Test służy ocenie szybkości i adekwatności reakcji w sytuacji złożonej. Dodatkowo poprzez ocenę relacji miedzy dokładnością (liczba błędów) a szybkością działania, test może stanowić miarę impulsywności. 

Materiał testowy
Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne (neutralnne i krytyczne) w zmieniających się odstępach czasowych.

test prowadzenie auta

Czas badania Około 3 minuty. 

 

HECOR - Test koordynacji wzrokowo-ruchowej

Cel badania
Test bada koordynację wzrokowo-ruchową. Ocenie podlega czas potrzebny na zaplanowanie i inicjację ruchu oraz szybkość ruchu. Zadanie testowe jest analogiczne do aparatu Piórkowskiego. 

Materiał testowy
Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne w zmieniających się odstępach czasowych.

test auto

Czas badania Około 3 minuty. 

 

SPANT - Dwuwymiarowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej

Cel badania
Test mierzy koordynację wzrokowo-ruchową oraz zdolność planowania ruchu w sytuacji wymagającej orientacji przestrzennej. Zadanie testowe jest analogiczne do aparatu krzyżowego. 
 
Materiał testowy
Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne w zmieniających się odstępach czasowych.

test samochod

Czas badania Około 3 minuty. 

 

PUT - Test spostrzegania i uwagi

Cel badania
Test służy do oceny funkcjonowania dwóch podstawowych mechanizmów uwagi wzrokowej, czyli wyszukiwania i identyfikacji istotnych obiektów w polu widzenia. 

Materiał testowy
Osobie badanej prezentowane są bodźce wizualne (neutralnne i krytyczne).

profesjonalne badania samochod

Czas badania Około 3 minuty

 

PAMT - Test antycypacji

Cel badania
Test służy ocenie umiejętności antycypacji ruchu wielu obiektów. 

Materiał testowy
Osobie badanej prezentowana jest prosta animacja poruszających się z różną prędkością obiektów. 

badania samochod

Czas badania Około 6 minut. 

 

TRIT - Test rozumowania sytuacyjnego

Cel badania
Test służy ocenie ogólnej sprawności intelektualnej (inteligencja skrystalizowana) w obszarach ważnych z puntu widznia funkcjonowania w ruchu drogowym. 

Materiał testowy
Osobie badane prezentowane są zadania w pięciu seriach.

test samochod

Czas badania Około 10 minut. 

 

NECOG - Test zrównoważenia emocjonalnego

Cel badania
Test służy do oceny ryzyka dezorganizacji zachowania spowodowanego brakiem stabilności emocjonalnej.

Materiał testowy
Osobie badanej prezentowane są opisy zachowań i odczuć, które ma ocenić korzystając ze skali częstotliwości ich występowania. 

psychomedical

Czas badania Około 2 minuty. 

 

PEMAL - Test poziomu przystosowania

Cel badania
Test służy ocenie samokontroli i przystosowania w sytuacjach związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym. 

Materiał testowy
Osobie badanej są prezentowane twierdzenia, na które odpowiada "prawda" lub "fałsz".

badania psychologiczne

Czas badania Około 3 minuty 

 

SCOPE - Test radzenia sobie w sytuacjach trudnych

Cel badania
Test służy ocenie nasilenia odczuwanego stresu oraz pozwala na zidentyfikowanie stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Materiał testowy
Osobie badanej prezentowane są opisy postaw, zachowań, poglądów, które ma ocenić korzystając ze wskazanej skali.

badania psychologiczne lublin

Czas badania Około 10 minut.

System SIGMA

Bateria testów komputerowych SIGMA

Nowy rewolucyjny system testów psychologicznych zaadaptowanych na ekran dotykowy komputera.
 
W baterii testów dostępne są testy w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Testy SIGMA

 

Komputerowy test szybkość i adekwatność reakcji

 • czas reakcji,  
 • czas motoryki, 
 • ilość błędów 

testy psychologiczne lublin

 

Komputerowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie prostym (w tempie dowolnym i narzuconym)

 • czas reakcji, 
 • ilość punktów

testy psychologiczne lublin 

 

Komputerowy test koordynacji wzrokowo-ruchowej w układzie krzyżowy (badanie w tempie dowolnym i narzuconym)

 • czas reakcji, 
 • ilość prawidłowych reakcji,  
 • ilość punktów  

testy psychologiczne swidnik

 

Komputerowy Test Uwagi i Spostrzegawczości

 • ilość przeszukanych,  
 • ilość prawidłowych,  
 • ilość błędnych,  
 • wskaźnik efektywności 

testy psychologiczne

 

Test uwagi

 • średni czas poprawnie rozwiązanych zadań, 
 • punktacja 

test uwagi samochod

 

Test spostrzegawczości sytuacji drogowych

 • punktacja 

testy psychologiczne lublin

 

Test rozumowania logicznego

 • punktacja

badania psychologiczne samochod swidnik

 

Test koordynacji wzrokowo ruchowej (oburęcznej)

test koordynacji wzrokowo ruchowej lublin

Gabinet PSYCHOMEDICAL Lublin

Godziny otwarcia:

Pon - pt: 9:00 - 17:00

Adres korespondencyjny:

ul. Hutnicza 3020-218 Lublin

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218

Gabinet PSYCHOMEDICAL Lublin

Godziny otwarcia:
Pon - pt: 8:00 - 17:00

Adres korespondencyjny:

ul. Okopowa 3 pok. 104 i 105 I piętro20-022 Lublin

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218

Gabinet PSYCHOMEDICAL Świdnik

Godziny otwarcia:

Pon, śr, czw: 8:00 - 17:00

Adres korespondencyjny:

Al. Lotników Polskich 121 – 040 Świdnik

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218