Testy psychologiczne

Na podstawie przeprowadzonych testów lub kwestionariuszy psychologicznych oraz zebranego wywiadu i obserwacji dokonujemy diagnozy psychologicznej.

Na podstawie uzyskanych wyników przez osobę badaną przygotowujemy interpretację badania lub sporządzamy opinię psychologiczną, którą ostatecznie otrzymuje nasz klient. Dzięki zastosowanym narzędziom i metodom badawczym jesteśmy w stanie wykonać kompleksową ocenę stanu psychicznego lub zbadać wybrane funkcje. Diagnozujemy m.in:

Sprawność intelektualną

Sprawność intelektualną

Cechy osobowości i temperamentu,

Cechy osobowości i temperamentu,

Przyczyny oraz sposób radzenie sobie ze stresem

Przyczyny oraz sposób radzenie sobie ze stresem

Wartości oraz zainteresowania

Wartości oraz zainteresowania

Inteligencję emocjonalna i kompetencje społeczne

Inteligencję emocjonalna i kompetencje społeczne

Zdolności poznawcze tj. koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość

Zdolności poznawcze tj. koncentrację uwagi, pamięć, spostrzegawczość

Sferę neuropsychologiczna

Sferę neuropsychologiczna

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia psychiczne

OSOBOWOŚĆ

Wielowymiarowe kwestionariusze osobowości

1. EPQ – R - Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Skróconej EPQ-R(S)

EPQ-R składa się ze 106 pytań, na które badany odpowiada Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na 6 skalach. Pozwala na identyfikowanie podstawowych wymiarów osobowości oraz diagnozę osób w różny sposób zaburzonych. Przeznaczony jest do badania dwóch grup wieku (16-30 lat i 31-69 lat), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

2.  IVE - Kwestionariusz Impulsywności

IVE składa się z 54 pozycji mających postać pytań, na które odpowiada się Tak lub Nie. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: Impulsywność, Skłonność do ryzyka i Empatia. Przeznaczony jest do badania dwóch grup wieku (16-30 lat i 31-69 lat), oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

3. Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 – MMPI®-2

MMPI®-2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza mogą być ujmowane na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych. Inwentarz przeznaczony jest do badania kobiet i mężczyzn bez ograniczenia wiekowego.

4. NEO-FFI - Inwentarz Osobowości NEO-FFI

Pozycje kwestionariusza stanowi 60 twierdzeń o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na skali pięciostopniowej. Pozycje te tworzą 5 skal, które umożliwiają diagnozę cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki. Kwestionariusz przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn w odniesieniu do pięciu grup wiekowych: 15 – 19 lat; 20 – 29 lat; 30 – 39 lat; 40 – 49 lat; 50 – 80 lat. 

5. NEO-PI-R - Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

Kwestionariusz do diagnozy cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym, uwzględniający także poszczególne składniki każdej z cech "Wielkiej Piątki", czym różni się od znanego u nas inwentarza NEO-FFI. Kwestionariusz obejmuje 240 twierdzeń. Odnoszą się one do pięciu czynników osobowości (skale), a w ramach każdego z nich do sześciu składników (podskale). Inwentarz przeznaczony jest do badania kobiet i mężczyzn w dwóch grupach wiekowych: 17 – 29 lat lat i 30 – 79 lat.

Kwestionariusze do pomiaru różnych cech osobowości
1. IPP - Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej

IPP jest narzędziem służącym do oceny płci psychologicznej jednostki. Płeć psychologiczna jest tu rozumiana jako spontaniczna gotowość do posługiwania się wymiarem płci w odniesieniu do siebie i świata. IPP składa się z 35 pozycji. Kwestionariusz przeznaczony jest dla osób dorosłych.

2. KU - Kwestionariusz Ustosunkowań KU

Kwestionariusz Ustosunkowań służy do pomiaru stopnia pozytywności stosunku do własnej osoby i innych ludzi. Kwestionariusz składa się z 73 pozycji tworzących dwie skale. Interpretacji podlegają zarówno wyniki każdej z nich, jak i ich konfiguracje. Kwestionariusz przeznaczony jest dla studentów w wieku 18-24 lat i osób w wieku 25-39 lat, osobno dla kobiet i mężczyzn. 

3. MSEI - Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI

Kwestionariusz służy do badania samooceny. Składa się z 11 skal - dziewięć z nich bezpośrednio dotyczy poczucia własnej wartości, jego ogólnego poziomu oraz komponentów odnoszących się do szczegółowych aspektów funkcjonowania człowieka.  Kwestionariusz składa się z 116 pozycji testowych. Jest przeznaczony dla  kobiet i mężczyzn w trzech grupach wieku: 16 - 19 lat; 20 - 64 lat i 65 -79 lat.

4. SCID-II - Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV

SCID-II jest częściowo ustrukturalizowanym wywiadem diagnostycznym umożliwiającym ocenę dwunastu zaburzeń osobowości sklasyfikowanych na osi II w DSM-IV oraz dodatku B do DSM-IV-R. Wywiad może być poprzedzony wypełnianym przez badanego kwestionariuszem, zwierającym 119 pytań, korespondujących z pytaniami wywiadu, o objawy wymienionych wyżej zaburzeń. Kwestionariusz przeznaczony jest dla dorosłych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

5. STAI - Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI

STAI jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku rozumianego jako względnie stała cecha osobowości. STAI składa się z dwu podskal, z których jedna służy do pomiaru lęku-stanu, a druga - lęku-cechy. Inwentarz przeznaczony jest do badania młodzieży w wieku 15 i 16 lat, osób w wieku 17-18 lat, osób dorosłych w wieku 21 - 79 lat oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. 

6. SUPIN - Skala uczuć pozytywnych i negatywnych

Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Przeznaczone jest do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych oraz stałych cech afektywnych. Kwestionariusz służy  do badania osób dorosłych.

 

Projekcyjne testy osobowości

1. RISB - Test Niedokończonych Zdań Rottera

RISB jest narzędziem służącym do oceny nieprzystosowania. Ma trzy wersje: dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. Opracowano także osobne normy dla populacji żołnierzy (wersja dla wojska). Składa się z 40 trzonów, czyli początków zdań, które badany ma uzupełnić.

2. TPB - Test Piramid Barwnych

Projekcyjna metoda badania afektywnej struktury osobowości człowieka. W praktyce psychologicznej stosowany jest do diagnozy afektywności starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

TEMPERAMENT

1. FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej, FCZ-KT(R) jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiącego część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu. Składa się ze 100 pozycji. Kwestionariusz przeznaczony jest do badania kobiet i mężczyzn w następujących grupach wiekowych: 15–19 lat; 20–29 lat; 30–39 lat; 40–49 lat; 50–59 lat; 60 i więcej lat.

 

INTELIGENCJA

1. TMS-K - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Klasyczna

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych. Test przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat oraz dla młodzieży i dorosłych powyżej 16 roku życia. 

2. TMS-Plus - Test Matryc Ravena w Wersji Standard - forma Plus

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. TMS Plus jest trudniejszy od TMS-K.  Test przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich w wieku od 15-19 lat, dla dorosłych w wieku 20-79 lat oraz dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. 

3. WAIS-R (PL) - Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych - Wersja Zrewidowana. Renormalizacja 2004

Najbardziej popularnym testem psychologicznym służącym do pomiaru inteligencji ogólnej u osób dorosłych jest Skala Inteligencji Wechslera w polskiej adaptacji – WAIS-R (PL).  Jest to bateria jedenastu testów badających poszczególne zdolności. Tego rodzaju podział pozwala wskazać mocne strony danej osoby.
W skład przygotowanego przez Wechslera modelu badania inteligencji wchodzą testy zapożyczone  z istniejących wcześniej metod.
Testy podzielone są na dwie grupy tworząc:

  • skalę słowną – mierząca inteligencję skrystalizowaną (powstającą w efekcie doświadczeń)
  • skalę bezsłowną – mierzącą inteligencję płynną (uwarunkowaną genetycznie)

 

Otrzymane wyniki w poszczególnych testach przelicza się, a następnie można je przedstawić na:

  • skali pełnej – wynik IQ
  • skali słownej – poziom inteligencji skrystalizowanej
  • skali bezsłownej – poziom inteligencji płynnej
  • w postaci profilu jedenastu funkcji poznawczychMożliwość przedstawienia wyników na kilka sposobów jest cechą charakterystyczną WAIS-R. Oprócz tego, możliwe jest również wykorzystanie testu w diagnozie klinicznej. Test potrafi wskazać trudności w uczeniu się, ADHD, czy upośledzenie umysłowe. Można go stosować również jako narzędzie pomocnicze przy diagnozie schizofrenii i chorobie Alzheimera.

 

Test WAIS-R spełnia wszelkie kryteria profesjonalnego testu. Przeznaczony jest do badania osób w wieku od 16 do 79 lat.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej przeznaczony jest do pomiaru podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej, takich jak zdolności do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, respektowania ich i rozumienie ich funkcji, ocenianych na podstawie tego, jak badany interpretuje różne emocjogenne sytuacje i jak skłonny jest na nie reagować. Kwestionariusz służy do badania uczniów gimnazjów, uczniów szkół średnich oraz osób dorosłych.

2. KKS - Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

KKS służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w: sytuacjach ekspozycji społecznej, sytuacjach wymagających asertywności oraz sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego. Kwestionariusz składa się z 90 pozycji. Przeznaczony jest do badania młodzieży licealnej (15 - 19 lat), studentów oraz dorosłych osób pracujących. 

3. PKIE - Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej oparty jest na koncepcji inteligencji emocjonalnej stworzonej przez amerykańskich psychologów P. Saloveya i J.D. Mayera. W myśl tej koncepcji inteligencja emocjonalna rozumiana jest jako zbiór różnych zdolności o charakterze poznawczym, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów nie tylko emocjonalnych. PKIE składa się 94 pozycji o charakterze samoopisowym. Przeznaczony jest do badania uczniów w wieku 14 - 20 lat oraz dla dorosłych w wieku od 18 do 71 lat.

4. TRE - Test Rozumienia Emocji

Test przeznaczony jest do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Za wskaźnik tych zdolności przyjęto tu wiedzę emocjonalną. Na test składa się łącznie 30 zadań. Kwestionariusz służy do badania osób w wieku 15 – 18 lat, 19 – 25 lat oraz 26 lat i więcej. Normy opracowane są osobno dla kobiet oraz mężczyzn.

STRES

1. CISS - Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych

Kwestionariusz służy do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Przeznaczony jest do badania osób w wieku: 16 - 24 lat; 25 - 54 lat; 55 - 79 lat. Osobne normy zostały stworzone dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. 

2. KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu

Kwestionariusz przeznaczony jest do pomiaru struktury doznań stresowych. Pozwala na obliczenie wyniku ogólnego informującego o uogólnionym poziomie stresu, a także trzech wyników odnoszących się do następujących wymiarów: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny oraz stres intrapsychiczny. Kwestionariusz służy do badania osób w wieku 16 – 70 lat z uwzględnieniem płci oraz poziomu wykształcenia badanych.

RODZINA

1.KKMiP - Komunikacja w bliskich związkach

Kwestionariusz jest przeznaczony do badania zachowań komunikacyjnych w małżeństwie. Służy do badania kobiet i mężczyzn w wieku 20 – 60 lat.

2. SOR - Skale Oceny Rodziny

Polska adaptacja FACES-IV (Flexibility and Cohesion Evaluation Scales) Davida H. Olsona. Kwestionariusz jest przeznaczony do oceny funkcjonowania rodziny w odniesieniu do następujących wymiarów: spójności i elastyczności, komunikacji oraz zadowolenia z życia rodzinnego. Można nim badać pojedyncze osoby lub całe rodziny.

WARTOŚCI

1. KPŻ - Kwestionariusz Postaw Życiowych

Test służy do badania poczucia sensu życia. Składa się z 48 twierdzeń, które dotyczą poczucia sensu życia oraz poszczególnych postaw egzystencjalnych. Kwestionariusz przeznaczony jest do badania osób w trzech grupach wiekowych: 18 – 23 lat; 24 – 38 lat oraz 39 – 59 lat. 

ZDROWIE

1. GHQ - Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga

Kwestionariusz Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-28 służy do oceny stanu zdrowia psychicznego osób dorosłych. Pozwala na wyłonienie osób, których stan psychiczny uległ czasowemu lub długookresowemu załamaniu w wyniku doświadczanych trudności, problemów lub na skutek choroby psychicznej oraz takich, u których występuje istotne ryzyko zaburzeń zdrowia psychicznego. 

TESTY NEUROPSYCHOLOGICZNE ORAZ TESTY BADAJĄCE FUNKCJE POZNAWCZE

Procesy uwagi dowolnej

 

1. CTT - Kolorowy Test Połączeń wersja dla Dorosłych

 

CTT jest testem neuropsychologicznym służącym do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi, a w szczególności do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne. Kwestionariusz przeznaczony jest do badania osób w wieku od 18 do 69 roku życia.

 

Przyswajanie informacji słownych

 

1.  CVLT - Kalifornijski Test Uczenia się Językowego

 

Test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego. Jest przeznaczony do badania osób w wieku od 16 do 79 roku życia.

 

2. RHLB-PL - Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu

 

Bateria służy do diagnozy deficytów neuropsychologicznych, zwłaszcza językowych i komunikacyjnych, u osób z dysfunkcjami prawej półkuli mózgu. 

 

Pamięć bezpośrednia wzrokowa

 

1. BENTON - Test Pamięci Wzrokowej Bentona

Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej. Posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E. Normy stworzone są dla populacji w wieku 5 - 25 lat oraz 55 - 75 lat, osobno dla każdej wersji testu.

 

Funkcje wykonawcze

 

1. WCST - Test Sortowania Kart z Wisconsin

 

Test Sortowania Kart z Wisconsin służy do pomiaru funkcji wykonawczych rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka. Jest przeznaczony do badania dorosłych w wieku  20 – 79 lat. 

 

2. RFFT - Test Płynności Figuralnej Ruffa
 

Test służy do pomiaru płynności niewerbalnej, traktowanej jako sprawność tworzenia nowych wzorów w ograniczonym czasie.  Przeznaczony jest do badania osób w wieku  16 - 79 lat.

 

Zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym

 

1. MINIMENTAL - Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MMSE)

 

Kliniczna skala służąca do badania zaburzeń w funkcjonowaniu poznawczym pacjenta. MMSE składa się z 30 pytań/zadań pozwalających na ilościową ocenę różnych aspektów funkcjonowania poznawczego. W skład obszarów poddawanych ocenie wchodzą: Orientacja w czasie, Orientacja w miejscu, Zapamiętywanie, Uwaga i liczenie, Przypominanie, Nazywanie, Powtarzanie, Rozumienie, Czytanie, Pisanie i Rysowanie. Ma zastosowanie w przesiewowych badaniach dysfunkcji poznawczych u młodzieży i dorosłych (głównie w procesach otępiennych mózgu) oraz monitorowaniu przebiegu choroby. 

Gabinet PSYCHOMEDICAL Lublin

Godziny otwarcia:

Pon - pt: 9:00 - 17:00

Adres korespondencyjny:

ul. Hutnicza 3020-218 Lublin

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218

Gabinet PSYCHOMEDICAL Lublin

Godziny otwarcia:
Pon - pt: 8:00 - 17:00

Adres korespondencyjny:

ul. Okopowa 3 pok. 104 i 105 I piętro20-022 Lublin

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218

Gabinet PSYCHOMEDICAL Świdnik

Godziny otwarcia:

Pon, śr, czw: 8:00 - 17:00

Adres korespondencyjny:

Al. Lotników Polskich 121 – 040 Świdnik

Rejestracja: + 48 81 478 15 44

798 298 218